Przedszkole Jaś i Małgosia - prywatne przedszkole w Miedzyrzecu Podlaskim

Drodzy Rodzice

Przedszkole Jaś i Małgosia - prywatne przedszkole w Miedzyrzecu Podlaskim

Przedszkole Jaś i Małgosia to kameralne przedszkole dla każdego dziecka, którego rodzice cenią sobie domową atmosferę oraz przyjazny dla dziecka klimat. Naszym przesłaniem jest podmiotowe traktowanie każdego dziecka, które staramy się osiągnąć poprzez indywidualne podejście oraz opiekę i edukację w małych grupach.

To właśnie małe grupy tworzą domową atmosferę, co zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa i daje możliwość bezstresowej zabawy i nauki, a rodzicom daje pewność, że dziecko jest pod dobrą i stałą opieką przez cały okres pobytu w przedszkolu. Ciepły, radosny i przyjazny klimat przedszkola pomaga w łagodnej adaptacji i zapewnia wszystkim dzieciom miły pobyt w przedszkolu.
W przedszkolu dbamy o wszechstronny rozwój Waszych pociech. Pracujemy w oparciu o sprawdzone i starannie dobrane programy nauczania, z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Szeroka oferta zajęć umożliwia zastosowanie wielu różnorodnych narzędzi edukacyjnych w trakcie każdego dnia spędzonego w przedszkolu. Nauczyciele dokładają wszelkich starań aby dzieci z radością stawiały pierwsze kroki w odkrywaniu otaczającego świata. Aby w ciepłej, przyjaznej atmosferze odkrywały świat dźwięków, barw oraz smaków, poznały swoje miejsce w tym świecie poprzez kształtowanie poczucia własnej wartości.
Dbamy o to, żeby w przedszkolu dzieci poprzez zabawę uczyły się współdziałania w grupie, poznawały reguły życia społecznego, a także miały możliwość nawiązywania pierwszych przyjaźni i budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem.
Chcielibyśmy, żeby nasze przedszkole było miejscem pełnym radości oraz uśmiechu, do którego dzieci chętnie przychodzą, a ich rodzice mają pewność, że „ oddali dziecko w dobre ręce ”.

Informacje ogólne

  • Przedszkole jest niepubliczną placówką oświatową dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.
  • Działamy od 2009 roku na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Miasto Międzyrzec Podlaski pod nr 1/2009. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna Janusz Gołęgowski. Siedziba przedszkola znajduje się w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Leśnej 19. Podstawą prawną działalności przedszkola jest:
    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. Nr 95 poz.425 z 1991r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy.
  • Dysponujemy lokalem przystosowanym do potrzeb dzieci pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp. Sale są słoneczne, przestronne, wyposażone w nowoczesne sprzęty i zabawki.
Organizacja przedszkola

1. Przedszkole jest placówką dwuoddziałową. Dwa odziały liczą 36 dzieci ( 18 dzieci w grupie) i mieszczą się w siedzibie przedszkola w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Leśnej 19.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci o zbliżonym wieku- dwie grupy: -Maluchy dzieci w wieku 2,5 -3,5 roku. - Starszaki dzieci w wieku 4 - 6 lat.
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej w terminie ustalonym przez organ prowadzący.
4. Przedszkole czynne jest w dni robocze od godziny 7:00 do 16:20.
5. Zajęcia prowadzone są według programu zatwierdzonego przez MEN. Przedszkole prowadzi zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. Czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.
6. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 - 6 lat.
7. Organizację pracy przedszkola określają okresowe programy pracy opracowane przez dyrektora placówki.
8. Harmonogram zajęć określa ramowy rozkład dnia ( tygodnia, miesiąca) podawany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej.
9. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie. Dzieci otrzymują cztery posiłki dziennie: śniadanie, zupa ( I danie obiadowe), II danie, podwieczorek.
10. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (wyjścia i wycieczki).
11. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza, rodzice w stosunku - jedna osoba dorosła na 10 dzieci. Rodzice dzieci powinni być powiadomieni o wycieczce najpóźniej dzień wcześniej.
12. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę (zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka) w godzinach wyznaczonych przez organ prowadzący.
13. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
14. Ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby nieobecność lub późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone przez rodziców( opiekunów) dzień wcześniej ( lub do godziny ósmej rano dnia, w którym dziecka nie będzie w przedszkolu) osobiście lub telefonicznie dyrektorowi placówki lub wychowawcy grupy.
15. W trosce o zdrowie wychowanków dzieci z objawami choroby nie będą przyjmowane do przedszkola w żadnej sytuacji.
16. Personel przedszkola nie może stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich oraz podawać lekarstw bez zgody jego rodziców- poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
17. W Przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej zarówno w stosunku do wychowanków jak i personelu. Agresywne zachowania dzieci będą zgłaszane ich rodzicom lub opiekunom.
18.W trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są ubezpieczeniem grupowym od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kadra
Janusz Gołęgowski założyciel oraz Organ Prowadzący „Niepublicznego Przedszkola Jaś i Małgosia”

Absolwent studiów magisterskich o kierunku Zarządzanie specjalność Zarządzanie i Marketing Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Absolwent kierunku Zarządzania na Wyższej Szkole Zarządzania - Polish Open University w Warszawie uzyskany międzynarodowy tytuł z zarządzania Bachelor of Business Administration – BBA.

Agnieszka Gołęgowska założycielka oraz dyrektor „Niepublicznego Przedszkola Jaś i Małgosia”

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana z Pedagogiką Przedszkolną i Logopedią Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Logopedii Instytutu Badań Edukacyjnych MENIS w Warszawie. Uczestnik Kursu Kwalifikacyjnego dla Oświatowej Kadry Kierowniczej –Organizacja i Zarządzanie Oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Paulina Żyluk- nauczyciel wychowania przedszkolnego ,wychowawca grupy starszaki.

Absolwentka : Studiów I stopnia licencjackich na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach specjalizacja Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Studiów || stopnia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, specjalizacja: Edukacja wieku dziecięcego.

Milena Kryńska - Wychowawca grupy maluchów . Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im.gen.W.Sikorskiego, profil:biologia-chemia. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym. Absolwentka kursu przewodnika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

Joanna Osiej - Opiekunka dziecięca.

Absolwentka liceum profilowanego im. Unitów Podlaskich w Miedzyrzecu Podlaskim. Studentka Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej kierunek Wychowanie Przedszkolne Z Edukacją Wczesnoszkolną.

Agata Turyk- pomoc przedszkolna.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Studentka zaoczna na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach.